Xin chào: Khách
THÔNG BÁO MỚI CẬP NHẬT
Thông báo   6/30/2014 1:58:00 PM
Thông báo Đề nghị sinh viên sau khi Login vào Website thì thay đổi mật khẩu của mình và cập nhật Email vào hệ thống
Phòng trường hợp mất mật khẩu(Chức năng nhắc mất khẩu chỉ hoặt động khi sinh viên đã cập nhật Email vào hệ thống)